Με τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης προσφέρονται υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης της εγκατάστασης  και επείγουσας μορφής προβλήματα.

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καλύπτουν τόσο τα τερματικά συστήματα και τα περιφερειακά τους, όσο και τα κεντρικά συστήματα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης είναι:

  • Άμεση προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση της επιχείρησης σε περίπτωση βλάβης.
  • Περιοδικές επισκέψεις στην εγκατάσταση του πελάτη με ραντεβού, με στόχο τον προληπτικό έλεγχο υλικού, λογισμικού και επικοινωνιών.
  • Τακτικές απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω Internet με τον εξοπλισμό του πελάτη τόσο των κεντρικών συστημάτων Servers, όσο και των τερματικών σταθμών, με στόχο τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους.
  • Προληπτικές υπηρεσίες ελέγχου ασφαλείας της εγκατάστασης και διενέργεια ελέγχων πρόσβασης εταιρικών πληροφοριών.
  • Έλεγχος απομακρυσμένης ασφάλειας εγκατάστασης.
  • Έλεγχος διαδικασίας αντιγράφων ασφάλειας.
  • Ανάλυση και δημιουργία σεναρίου αντιμετώπισης κρίσης, για την επαναφοράς της εγκατάστασης σε περίπτωση σοβαρής ή ανεξέλεγκτης κατάστασης.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη – αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης, με δημιουργία αναλυτικού σχεδίου κόστους, χρόνου.

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καλύπτουν τόσο τα τερματικά συστήματα και τα περιφεριακά τους, όσο και τα κεντρικά συστήματα.